Regulamin zamówień witryny www.delikatesyojcowska.pl

1. Definicje

Sprzedawca - FH Ludwinów sc Bernardeta Jastrząb Sabina Dziedzic o numerach NIP 677-00-45-562, REGON 003918721 z siedzibą: ul. Ojcowska 80, 31-344 Kraków, woj. małopolskie. Dane kontaktowe: adres e-mail: biuro@delikatesyojcowska.pl, tel: (12) 636 30 51 lub 518 340 189.

Witryna - witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.delikatesyojcowska.pl.

www.delikatesyojcowska.pl - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, to jest przez FH Ludwinów sc Bernardeta Jastrząb Sabina Dziedzic, w którym można dokonywać zakupy za pośrednictwem Witryny www.delikatesyojcowska.pl.

Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki i zasady dokonywania zakupów we www.delikatesyojcowska.pl.

Regulamin Witryny - „Regulamin witryny www.delikatesyojcowska.pl", określający zasady korzystania z Witryny www.delikatesyojcowska.pl oraz usług udostępnianych za pośrednictwem Witryny www.delikatesyojcowska.pl.

Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym administratora Witryny www.delikatesyojcowska.pl, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrował się na witrynie www.delikatesyojcowska.pl zgodnie z Regulaminem Witryny.

Klient - każdy klient nabywający produkt(-y) w sklepie www.delikatesyojcowska.pl.

Konsument - osoba fizyczna, która nabywa towary od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Zakupy w www.delikatesyojcowska.pl

2.1. Działalność

Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia można składać jedynie przez stronę internetową www.delikatesyojcowska.pl.

2.2. Obszar działania

Mogą Państwo złożyć zamówienie wyłącznie z odbiorem osobistym w naszym sklepie (od 31 stycznia 2022 roku nie dostarczamy zamówień).

2.3. Kupujący

Z oferty www.delikatesyojcowska.pl mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną.
W celu korzystania z oferty przedstawionej w witrynie www.delikatesyojcowska.pl należy dokonać rejestracji konta Klienta na witrynie www.delikatesyojcowska.pl zgodnie z "Regulaminem Witryny". Klient może usunąć konto w dowolnym momencie kierując taką informację do Sprzedawcy (e-mail: biuro@delikatesyojcowska.pl, tel: (12) 636 30 51). W przypadku usunięcia konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji
i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień. Konto Klienta zostanie automatycznie usunięte po okresie 3 lat od daty ostatniej aktywności na Koncie.

2.4. Informacje o produktach

2.4.1 Zamieszczone na witrynie www.delikatesyojcowska.pl informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, skład, kaloryczność, waga opakowania, daty ważności itp. pochodzą od producentów produktów. www.delikatesyojcowska.pl dokłada starań, aby były one prawidłowe i aktualne. Przed użyciem produktów Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu.

2.4.2 www.delikatesyojcowska.pl informuje na stronie internetowej o datach ważności produktów aktualnie dostępnych w www.delikatesyojcowska.pl. Daty ważności produktów faktycznie dostarczonych mogą różnić się od tych wyświetlanych na stronie w związku z rotacją produktów w sklepie.

2.5. Ceny towarów

Ceny towarów widoczne na stronie internetowej www.delikatesyojcowska.pl są cenami brutto [z VAT], wyrażonymi w złotych polskich.

2.7. Upusty, promocje.

2.7.1 Upusty specjalne nie mogą być łączone z programami rabatowymi i innymi promocjami.

2.7.2 Ze względu na różnice matematyczne wynikające z przeliczania upustów w stosunku do cen netto i brutto, wartość zrealizowanego upustu może być różna od przyznanej wartości upustu maksymalnie o 0,3% (trzy dziesiąte procenta).

2.7.3 www.delikatesyojcowska.pl przewiduje możliwość wprowadzenia programów przewidujących dodatkowe korzyści dla Klientów. Zasady uczestnictwa w takich programach określać będzie każdorazowo odrębny regulamin.

2.7.4 Klientom, którzy wyrazili na to zgodę, www.delikatesyojcowska.pl może oferować promocje lub dołączać do zamówień próbki towarów.

2.8. Zamówienie

Zamówienie rozumiane jest jako akceptacja przez Klienta oferty www.delikatesyojcowska.pl przy wykorzystaniu mechanizmów sklepu www.delikatesyojcowska.pl, poprzedzone akceptacją wyboru towarów oraz wyborem formy płatności zgodnie z punktem 3.1.

2.9. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca

Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta w siedzibie www.delikatesyojcowska.pl. www.delikatesyojcowska.pl wysyła Klientowi numer zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta.

3. Zamówienie Klienta

3.1. Składanie i akceptacja zamówienia

Zamówienie składa się wybierając z oferty znajdującej się na witrynie www.delikatesyojcowska.pl produkty oferowane do sprzedaży. Dodawanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "Dodaj do koszyka".

3.2. Przyjęcie zamówienia

Przyjęcie zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną tj. poprzez e-mail wysłany na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji Konta. Potwierdzenie złożenia zamówienia będzie zawierało m.in.: numer zamówienia, listę zamówionych towarów, adres, wartość zamówienia, sposób płatności.

Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku istotnej wartości zamówienia lub gdy zamówienie obejmuje dużą liczbę danego produktu, istotnie odbiegającą od liczby, jakie zazwyczaj są przedmiotem zamówień, w przypadku istnienia podejrzenia podania przez osobę składającą zamówienie nieprawdziwych danych) uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia.

3.5. Prawo odstąpienia od umowy

3.5.1 Konsument przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn.zm.) przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (link do pobrania wzoru oświadczenia PDF).

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (link do pobrania wzoru oświadczania w formacie .docx).

3.5.2 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

 • towarów ulegających szybkiemu zepsuciu (np. świeże warzywa, owoce, mięso, wędliny, mrożonki w razie przerwania ciągu chłodniczego) lub mających krótki termin przydatności do użycia, w tym towarów, które z uwagi na ich charakter (np. produkty mrożone) nie mogą zostać zwrócone,

 • towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę̨ zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3.5.3 W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie nie zmienionym, w szczególności nie powinien korzystać z towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towarów. W przeciwnym razie Konsument będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towarów. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem.

3.5.4. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towarów, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru do Sprzedawcy na adres: ul. Ojcowska 80, 31-344 Kraków.

3.5.5. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone towary, bez kosztów dostarczenia zwracanych towarów.

3.5.6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia, że towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.

3.5.7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

3.5.8. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Konsumenta wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.

3.5.9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).

3.5.10 W terminie 14 dni po otrzymaniu przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Klient otrzyma zwrot uiszczonej należności.

3.6. Dni wolne

3.6.1 Sprzedawca nie realizuje zamówień w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy.

3.6.2 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W tych dniach nie będzie możliwości odbioru osobistego.

3.7. Miejsce i termin odbioru osobistego zakupów

3.7.1 Zamówienie może być odebrane w następnym dniu roboczym od poniedziałku do piątku, w godzinach wybranych przez Klienta pomiędzy godz. 8 i 20.

3.9. Odmowa realizacji zamówienia

3.9.1 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

3.9.1.1 Klient nie przestrzega zasad Regulaminu.

3.9.1.2 Zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych (np. kiedy z racji charakteru danych Towarów nie są one dostępne danego dnia – np. świeże pieczywo, owoce miękkie itp.).

3.9.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania sprzedaży dla Klienta ze względu na aktualny stan magazynowy produktów będących w ofercie. O ewentualnych limitach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia.

3.10. Faktura

3.10.1 Sprzedawca informuje, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2020 r. Sprzedawca może wystawić fakturę na rzecz podatnika podatku VAT lub podatku od wartości dodanej wyłącznie, jeżeli przy składaniu zamówienia Klient poda swój numer NIP (VAT UE), w przeciwnym razie Sprzedawca nie będzie miał możliwości późniejszego wystawienia faktury z numerem NIP (VAT UE) Klienta.

3.10.2 Faktura VAT obejmująca wszystkie dostarczane pozycje zamówienia, jak również zbiorcze faktury, które wystawiane są dla części Klientów biznesowych na koniec okresu rozliczeniowego i obejmują wszystkie odebrane zamówienia w danym okresie, a także faktury korygujące wystawiane są w postaci elektronicznej i umieszczane na stronie internetowej Sprzedawcy – na dedykowanym koncie Klienta - w sposób zapewniający autentyczność pochodzenia dokumentów, integralność treści oraz czytelność do końca okresu przedawnienia i jednocześnie umożliwiający Klientowi ich pobranie, zaś informacje o udostępnieniu faktury VAT lub faktury korygującej przesyłane są przy pomocy poczty elektronicznej, na adres e-mail Klienta wskazany w procesie rejestracji wraz z informacją o skompletowaniu zamówienia.

3.10.3 Przez samo złożenie zamówienia Klient każdorazowo akceptuje, że faktura VAT i faktura korygująca dotycząca danego zamówienia wystawiane są w postaci elektronicznej i umieszczane na koncie Klienta w sposób umożliwiający jej pobranie, zaś informacje o udostępnieniu faktury przesyłane są przy pomocy poczty elektronicznej, na adres e-mail Klienta wskazany w procesie rejestracji wraz z informacją o skompletowaniu zamówienia.

3.10.4 Faktura VAT lub faktura korygująca udostępniana będzie w formacie PDF. Oznacza to, że aby móc odczytać plik zawierający fakturę VAT lub fakturę korygująca Klient winien mieć zainstalowane odpowiednie oprogramowanie.

3.10.5 Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

3.10.6 W przypadku Klienta będącego konsumentem, gdy obowiązujące przepisy wymagają ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej, www.delikatesyojcowska.pl będzie wypełniać wszystkie obowiązki wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów podatkowych.

4. Płatności

4.1. Sposoby płatności

Klient dokonuje płatności za zakupy dokonane na stronie www.delikatesyojcowska.pl w sposób określony w Witrynie www.delikatesyojcowska.pl w procesie akceptacji zamówienia. Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:

4.1.1 za zakupy odbierane w sklepie

 • płatność gotówką,

 • płatność kartą płatniczą.

Sprzedawca informuje, że w szczególnych przypadkach, ze względu na asortyment objęty danym zamówieniem, niektóre metody płatności mogą nie być dostępne.

5. Dostawa

5.1. Sprzedawca nie oferuje możliwości dostawy zamówionych towarów pod wskazany adres klienta.

6. Reklamacje i zwroty

6.1. Obowiązkiem sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi zamówionego towaru wolnego od wad.

6.2. W razie niezgodności odbieranych towarów ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym obsługę sklepu i odmówić przyjęcia produktów, których nie zamawiał.

6.3. W przypadku uszkodzenia towaru lub w sytuacji gdy artykułu posiada jakąś wadę fabryczną, Klient zobowiązany jest skontaktować się z www.delikatesyojcowska.pl po czym może odesłać otrzymany towar i żądać zwrotu należności za niego.

6.4. W razie niezgodności towaru z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się z www.delikatesyojcowska.pl.

6.5. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej przekazania do www.delikatesyojcowska.pl, drogą mailową na adres biuro@delikatesyojcowska.pl. Pisemna informacja o wyniku zostanie wysłana na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

6.6. www.delikatesyojcowska.pl zwraca Klientowi należność za odesłany lub reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.

6.7. www.delikatesyojcowska.pl nie przyjmuje żadnych zwrotów przesyłanych za pobraniem.

6.8. www.delikatesyojcowska.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, jeżeli jakość ta uległa pogorszeniu już po dostarczeniu produktów klientowi i z przyczyn leżących po stronie Klienta (produkty łatwo psujące się, produkty świeże, o krótkich terminach ważności itp. – np. w sytuacji kiedy Klient nie przechowywał produktów mrożonych w zamrażalniku).

6.9. www.delikatesyojcowska.pl jako sprzedawca informuje klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Wykaz stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest tutaj. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod tym adresem.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji

Klient korzystający z usług www.delikatesyojcowska.pl ma zakaz podawania nieprawdziwych danych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w takim przypadku.

7.2. Dostarczenie wiadomości e-mail

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię.

7.3. Refundacje

W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku niedostępności produktów zamówionych i opłaconych przez Klienta, lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, www.delikatesyojcowska.pl dokona pełnego zwrotu wpłaconej kwoty na konto, z którego dokonano płatności.

7.4. Zmiana regulaminu

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie www.delikatesyojcowska.pl. Do zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia.

7.5. Spory

Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

7.6. Badanie satysfakcji Klienta

Po dostarczeniu Towarów Klientowi, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zbadania opinii Klienta o przeprowadzonej transakcji poprzez przesłanie Klientowi na wskazany w zamówieniu adres e-mail zaproszenia do wypełnienia ankiety (Klient nie jest zobowiązany do wypełnienia jej) oraz poprzez kontakt telefoniczny.

8. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie tekstu umowy

8.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie ogólnych warunków (regulaminu sprzedaży) następuje przez witrynę www.delikatesyojcowska.pl.

8.3. Wcześniejsze zamówienia Klient może zobaczyć po zalogowaniu się do sklepu www.delikatesyojcowska.pl i przejściu do zakładki „Moje zamówienia”.

9. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych przy rejestracji konta lub złożeniu zamówienia (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres) jest FH Ludwinów sc Bernardeta Jastrząb Sabina Dziedzic o numerach NIP 677-00-45-562, REGON 003918721 z siedzibą: ul. Ojcowska 80, 31-344 Kraków.

Dane osobowe podane przy zakładaniu konta przetwarzane będą w celach:

 • realizacji i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą,

 • podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

 • statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

W przypadku wyrażenia zgód na marketing dane są przetwarzane również w celach marketingowych (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda Klienta).

Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają go w codziennej działalności świadcząc usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne.

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi zamówienia będą przechowywane przez okres:

 • w przypadku założenia konta w sklepie internetowym - w systemie informatycznym obsługującym sklep przez 3 lata od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień

 • w przypadku usunięcia konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień,

a dane przetwarzane w celach marketingowych - do czasu wycofania zgód lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.

Klientowi przysługuje prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, polegające na tworzeniu spersonalizowanych ofert produktowych dostępnych w asortymencie sklepu www.delikatesyojcowska.pl, prezentowaniu ich na stronie i wysyłaniu w wiadomościach marketingowych przez www.delikatesyojcowska.pl, co może w istotny sposób wpływać na Klienta poprzez umożliwienie mu zakupu produktów w podanych w ofercie cenach.

Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem zawarcia umowy niezbędnym do jej realizacji. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą dalej przetwarzane.

Wszelkie prośby i żądania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@delikatesyojcowska.pl

Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w witrynie www.delikatesyojcowska.pl w Polityce Prywatności

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 28.01.2022r. i obowiązuje do odwołania.


Na górę